یکی از مسائل مهم مطرح در کنار کمبود و تقاضای آب در شهرهای بزرگ، مسئله دفع فاضلاب است. پساب های تولید شده در تصفیه خانه های فاضلاب شهری به عنوان یک منبع بالقوه آب (منبع غیر متداول) محسوب شده که میتواند برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت پساب و استانداردهای مربوط به نوع مصرف دوباره استفاده شود. از مهمترین اهداف در نظر گرفته شده برای پساب هر شهر می توان طرح های جایگزینی پساب با آب کشاورزی، احیای دشتها، تأمین آب فضای سبز شهری و … را بر شمرد. براساس این اولویتها و وسعت زیاد شهرها باید تلاش شود تا به جای انتقال کل فاضلاب تولیدی به یک نقطه و تصفیه آن در یک تصفیه خانه مرکزی از روش تصفیه غیرمتمرکز استفاده شود. بدین ترتیب می توان اینگونه اشاره کرد که نوع و مکان استفاده مجدد از پساب تصفیه شده شهری از مهمترین مسائل و دغدغه های طرح های فاضلاب شهری می باشد چراکه این موضوع تاثیر بسیار زیادی در مسائل فنی و اقتصادی خواهد داشت.با توجه به اهمیت موضوع و مشکلات موجود در طرح جمع آوری و دفع فاضلاب شهر ها و مشکلات خشکسالی های اخیر، بازیافت و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده را ضروری ساخته است . لذا به منظور دستیابی به اهداف فوق ، همچنین کاهش هزینه های انتقال فاضلاب به یک نقطه و استفاده ازپساب در نزدیک ترین محل، احداث تصفیه خانه های غیر متمرکز(تصفیه خانه های محلی) امری ضروری می باشد.

همچنین ادامه روند استفاده مجرد از سیستم های تصفیه متمرکز نگرانی هایی از قبیل محدودیت های ظرفیت تصفیه خانه متمرکز، افزایش رشد جمعیت، کاهش آب ناشی از تغییرات در چرخه های جهانی آب و تامین آسایش خاطر مردم منطقه در مواقع بحرانی را در پی دارد. بنابراین استفاده از سیستم های تصفیه غیرمتمرکز و ماهواره ای برای کلان شهرها از جمله شهر تهران امری ضروری است. امروزه با استفاده از سیستم های تصفیه ماهواره ای و غیر متمرکز علاوه بر جلوگیری از هزینه های بالای شبکه های انتقال، امکان استفاده از پساب تصفیه شده در محل تولید و محل های مورد نیاز امکان پذیر می باشد. مسئله دفع و تصفیه فاضلاب برای کلان شهرها همانند شهر تهران یک امری ضروری است. با توجه به تکمیل نشدن طرح های فاضلاب تهران در مدت زمان پیش بینی شده، مشخص است که ادامه این روند شهر تهران را با مشکل مواجه خواهد کرد. وجود تصفیه خانه های کوچک موجود در بعضی مناطق تهران هم جوابگوی نیاز امروز و فردای تهران نیست. از طرفی دیگر با توجه به اقلیم خشک تهران، نیاز به پساب تصفیه شده در سطوح مختلف کاملا محسوس است.