پساب واحد های تولید الکل به دلیل BOD و COD بالا و دارا بودن مواد سمی همچون ترکیبات فنلی و داشتن PH پایین یکی از مشکلات عمده محیط زیستی است. دفع مستقیم و مستمر این پساب در خاک موجب کاهش کیفیت خاک و از بین رفتن محصولات کشاورزی محیط زیستی می شود.در صورت تخلیه در رودخانه یا دریا، حیات آبزیان را در معرض تهدید جدی قرار می دهد. به منظور جلوگیری از این خطر ها روش های بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی فراوانی برای تصفیه این پساب پیشنهاد شده است. روش های فیزیکی و شیمیایی بر اساس جذب سطحی، تبادل یونی، فرآیند غشایی و اکسیداغسیون شیمیایی استوار است. روش های بیولوژیکی بی هوازی در مقایسه با روش های هوازی مقرون به صرفه بوده و در سال های اخیر توسعه زیادی یافته اند، دو روش کم کاربرد دیگر تبخیر پساب و سوزاندن پساب است که برای دفع پساب واحد های تولید الکل در مقیاس کم مورد استفاده قرار گرفته اند. آلودگی بالای پساب واحد های تولید الکل موجب شده است در چند دهه گذشته، سیستم ترکیبی و متفاوت از سایر سیستم ها برای تصفیه مورد استفاده قرار بگیرد. که شرکت آبنیک به عنوان مجری طرح های تصفیه فاضلاب صنعتی، آماده مشاوره رایگان و اجرای طرح تصفیه پساب کارخانه های الکل می باشد.

4(2)